حضورشهردار تبریزدرغرفه خبرگزاری آریا وآرمان تبریز
حضورشهردار تبریزدرغرفه خبرگزاری آریا وآرمان تبریز
آرمان تبریز-دکتر شهین باهر شهردارتبریز و هیئت همراه روز پنچشنبه دوم آبانماه ۱۳۹۸ ضمن حضور در دهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی از خبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند .

آرمان تبریز-دکتر شهین باهرشهردار تبریز و هیئت همراه روز پنچشنبه دوم آبانماه ۱۳۹۸ ضمن حضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند .