بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از غرفه خبرگزاری آریا وآرمان تبریز
بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از غرفه خبرگزاری آریا وآرمان تبریز
آرمان تبریز-دکتر محمدحسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و هیئت همراه روز پنچشنبه دوم آبانماه ۱۳۹۸ ضمن حضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی از خبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند .