کارگاه توجیهی فرایند بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در تبریز برگزار شد
کارگاه توجیهی فرایند بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در تبریز برگزار شد
آرمان تبریز-کارگاه توجیهی کمیسیون بند 20 ماده 55 به همت سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز و با حضور رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تبریز، مدیرعامل سازمان، جانشین امور مناطق شرکت ساماندهی مشاغل شهری و دبیر کمیسیون های بند 20 شهرداری تهران، جانشین معاون خدمات شهری شهرداری تبریز، اعضای کمیسیون بند 20 ماده 55، معاونین خدمات شهری و مسئولین تشخیص مزاحمت و همچنین کارشناسان خدمات شهری مناطق 10 گانه شهرداری تبریز برگزار شد.
آرمان تبریز-کارگاه توجیهی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ به همت سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز و با حضور رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تبریز، مدیرعامل سازمان، جانشین امور مناطق شرکت ساماندهی مشاغل شهری و دبیر کمیسیون های بند ۲۰ شهرداری تهران، جانشین معاون خدمات شهری شهرداری تبریز، اعضای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵، معاونین خدمات شهری و مسئولین تشخیص مزاحمت و همچنین کارشناسان خدمات شهری مناطق ۱۰ گانه شهرداری تبریز برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در این کارگاه توضیحات مفصل و کاملی در خصوص قوانین بند ۲۰ توسط دبیر کمیسیون های بند ۲۰ شهرداری تهران انجام گرفت و در مورد آن بحث و تبادل نظر شد.

  • منبع خبر : سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز خبر داد؛