واریز مجدد عوارض خروج از کشور به حساب مناطق آزاد کشور
واریز مجدد عوارض خروج از کشور به حساب مناطق آزاد کشور
آرمان تبریز-بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، بخش عمده درآمدهای منطقه آزاد ارس صرف توسعه و تامین زیرساخت ها و توسعه عمران و زیربنایی و امورات شهری می شود.

آرمان تبریز-بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، بخش عمده درآمدهای منطقه آزاد ارس صرف توسعه و تامین زیرساخت ها و توسعه عمران و زیربنایی و امورات شهری می شود.