دیدار نماینده بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
 دیدار نماینده بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز- این دیدار در راستای اجرایی نمودن تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران برگزار و درخصوص برنامه ریزی برای اجرای تعهدات طرفین و برگزاری دوره های آموزشی بحث و تبادل نظر گردید.

 

آرمان تبریز- این دیدار در راستای اجرایی نمودن تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران برگزار و درخصوص برنامه ریزی برای اجرای تعهدات طرفین و برگزاری دوره های آموزشی بحث و تبادل نظر گردید.