گزارش تصویری از جلسه مسئول موکب شرکت ملی صنایع مس ایران درشهر مهران با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان ایلام
گزارش تصویری از جلسه مسئول موکب شرکت ملی صنایع مس ایران درشهر مهران با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان ایلام
آرمان تبریز-گزارش تصویری از جلسه مسئول موکب شرکت ملی صنایع مس ایران درشهر مهران با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان ایلام جهت ساماندهی و خدمات رسانی به زائرین

آرمان تبریز-گزارش تصویری از جلسه مسئول موکب شرکت ملی صنایع مس ایران درشهر مهران با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان ایلام جهت ساماندهی و خدمات رسانی به زائرین