گزارش تصویری ازبازدیدمدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان ایلام از موکب شرکت ملی صنایع مس ایران
گزارش تصویری ازبازدیدمدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان ایلام از موکب شرکت ملی صنایع مس ایران
آرمان تبریز-گزارش تصویری ازبازدیدمدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان ایلام از موکب شرکت ملی صنایع مس ایران

آرمان تبریز-گزارش تصویری ازبازدیدمدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان ایلام از موکب شرکت ملی صنایع مس ایران