حضور غرفه اهداءعضو در نمایشگاه هفته دفاع مقدس واقع در پارک شمیم تبریز
حضور غرفه اهداءعضو در نمایشگاه هفته دفاع مقدس واقع در پارک شمیم تبریز
آرمان تبریز-گزارش تصویری از حضور غرفه اهداءعضو در نمایشگاه هفته دفاع مقدس واقع در پارک شمیم تبریز

آرمان تبریز-گزارش تصویری از حضور غرفه اهداءعضو در نمایشگاه هفته دفاع مقدس واقع در پارک شمیم تبریز