نشانی ایمیل: ayazi_597@yahoo.com

 

شماره تماس:۰۹۱۴۱۱۴۵۴۱۶- ۳۳۲۵۲۰۳۹۰۴۱۳۳۸۵۸۴۲۷

 

مدیر اجرایی و سردبیر:  ایازی
مدیر  مسول محمدحسن ایازی