نشانی ایمیل: ayazi_597@yahoo.com

 

شماره تماس:۰۹۱۴۱۱۴۵۴۱۶-۰۴۱۳۳۸۵۸۴۲۷

 

مدیر اجرایی و سردبیر:  ایازی