آرمان تبریز:دکتر پور محمدی به همراه تیم خود از مجتمع مس سونگون ،طرحهای توسعه و همچنین محل کارخانه این مجتمع بازدید به عمل آورد .

آرمان تبریز:دکتر پور محمدی به همراه  تیم خود از مجتمع مس سونگون ،طرحهای  توسعه و همچنین محل کارخانه این مجتمع بازدید به عمل آورد .