آرمان تبریز-گزارش تصویری از مراسم شاه حسین گویان شهرگوگان درشب چهارم محرم . عکس از وهاب امان الله زاده

آرمان تبریز-گزارش تصویری از مراسم شاه حسین گویان شهرگوگان درشب چهارم محرم . عکس از وهاب امان الله زاده مان تبریز-مراسم شاه حسین گویان _گوگان_شب چهارم محرم