آرمان تبریز- مراسم پر فیض دعای عرفه با حضور خانواده های روسا و همکاران مراکز آموزشی درمحل دانشگاه جامع علمی و کاربردی تبریز ظهر روز یکشنبه ۲۰ مرداد برگزارشد.

آرمان تبریز- مراسم پر فیض دعای عرفه با حضور خانواده های روسا و همکاران مراکز آموزشی درمحل دانشگاه جامع علمی و کاربردی تبریز ظهر روز یکشنبه ۲۰ مرداد برگزارشد.