آرمان تبریز-تولید موفقیت آمیز سنگین ترین قطعه سانتریفیوژ (۶۸Ton/300Rpm) دکل های تک پایه های خود ایستای بتنی برای اولین بار در خاورمیانه براى خطوط فوق سنگین ۴۰۰ کیلوولت انتقال نیروی برق کشور به صورت طراحی و تامین صد در صد داخلی در کارخانجات گروه صنعتی پارس ساختار اجرایی شد .

 

آرمان تبریز-تولید موفقیت آمیز سنگین ترین قطعه سانتریفیوژ (۶۸Ton/300Rpm) دکل های تک پایه های خود ایستای بتنی برای اولین بار در خاورمیانه براى خطوط فوق سنگین ۴۰۰ کیلوولت انتقال نیروی برق کشور به صورت طراحی و تامین صد در صد داخلی در کارخانجات گروه صنعتی پارس ساختار اجرایی شد .