آرمان تبریز-محمدحسین ایازی مدیرروابط عمومی ونظاارت برخدمات مجتمع مس سونگون خبراز حضور این مجتمع در نمایشگاه بین المللی تبریز داد و گفت ؛ این نمایشگاه از تاریخ ۱۹ تیرماه  به مدت ۴ روز در سالن پروین اعتصامی دایر است .

آرمان تبریز-محمدحسین ایازی مدیرروابط عمومی ونظاارت برخدمات مجتمع مس سونگون خبراز حضور این مجتمع در نمایشگاه بین المللی تبریز داد و گفت ؛ این نمایشگاه از تاریخ ۱۹ تیرماه  به مدت ۴ روز در سالن پروین اعتصامی دایر است .