آرمان تبریز-فرمانده قرارگاه خاتم ازطرحهای توسعه وکارخانه های مجتمع مس سونگون بازدید بعمل آورد .

آرمان تبریز-فرمانده قرارگاه خاتم و هیئت همراه ازطرحهای توسعه وکارخانه های مجتمع مس سونگون بازدید بعمل آورند .