آرمان تبریز-دکتر اسماعیل چمنی، عضو ائتلاف «اتاقی برای فردا» در انتخابات دوره نهم اتاق بازرگانی تبریز:گفت ؛با نگاهی به کشورهای توسعه یافته در می یابیم که جامعه موفق، جامعه ای است که در اقتصاد موفق باشد. محور هر اقتصاد موفق هم بخش خصوصی است و تبلور شاکله اصلی بخش خصوصی نیز اتاق بازرگانی است.

آرمان تبریز-دکتر اسماعیل چمنی، عضو ائتلاف «اتاقی برای فردا» در انتخابات دوره نهم اتاق بازرگانی تبریز:گفت ؛با نگاهی به کشورهای توسعه یافته در می یابیم که جامعه موفق، جامعه ای است که در اقتصاد موفق باشد. محور هر اقتصاد موفق هم بخش خصوصی است و تبلور شاکله اصلی بخش خصوصی نیز اتاق بازرگانی است.

تمام کاندیدادهای اتاق بازرگانی تبریز قابل احترام هستند و هر کسی که در هیات نمایندگان اتاق در ادوار مختلف حضور داشته و زحمت کشیده است، شایسته تقدیر است. کسانی که دست به تخریب می زنند، فاقد برنامه هستند و حرفی برای گفتن ندارند.