آرمان تبریز-شهروندان تبریزی می توانند از تعدیل و کاهش مبنای محاسبه کلیه آیتم های عوارض و ردیف های عوارض تثبیت بنای پرونده های ساختمانی بهره مند شوند.

آرمان تبریز-شهروندان تبریزی می توانند از تعدیل و کاهش مبنای محاسبه کلیه آیتم های عوارض و ردیف های عوارض تثبیت بنای پرونده های ساختمانی بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار ما؛در راستای اعطای تسهیلات برای ساخت و سازهای جدید و فراهم آوردن شرایط تشویقی برای متقاضیان پروانه های ساختمانی و همچنین تعیین تکلیف پرونده های تخلفات ساختمانی که منجر به صدور آرا از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ می شوند و همچنین ذینفعانی که قصد تسویه حساب بدهی خود بصورت واریز نقدی به صندوق شهرداری را دارند، تعدیل و کاهش مبنای محاسبه کلیه آیتم های عوارض و ردیف های عوارض تثبیت بنای پرونده های ساختمانی در نظر گرفته شده است.

بر اساس مصوبات یکصد و نوزدهمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر تبریز، مبنای محاسبه کلیه آیتم های عوارض به جز عوارض تفکیک و بدهی های گذشته شهروندان برای کلیه پروانه ها و مجوزهای ساختمانی بر مبنای تعرفه عوارض محلی سال ۹۸ به شرط پرداخت نقدی و یکجای کل عوارض احتسابی برای مرحله اول (از اول اردیبهشت تا آخر خرداد) ۲۵ درصد، برای دو ماهه دوم (از اول تیر تا آخر مرداد) ۲۰ درصد و برای دو ماهه سوم (از اول شهریور تا آخرمهر) ۱۵ درصد تعدیل و کاهش در نظر گرفته شده است.

همچنین مبنای محاسبه ردیف های عوارض تثبیت بنای پرونده های ساختمانی که منجر به صدور آرای قطعی از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ می شوند، به جز جرایم ماده ۱۰۰ برای کلیه پرونده های تخلفات ساختمانی بر مبنای تعرفه محلی سال ۹۸ و به شرط پرداخت نقدی و یکجای کل عوارض احتسابی برای مرحله اول (از اول اردیبهشت تا آخر خرداد) ۲۵ درصد، برای دو ماهه دوم (از اول تیر تا آخر مرداد) ۲۰ درصد و برای دو ماهه سوم (از اول شهریور تا آخرمهر) ۱۵ درصد تعدیل و کاهش در نظر گرفته شده است.