آرمان تبریز-این همایش امروز با حضور جمعی از مقامات استانی و نمایندگان مجلس شوراي اسلامی برگزار شد .

آرمان تبریز-این همایش امروز با حضور جمعی از مقامات استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد .
به گزارش خبرنگار ما ،مهندس درفشی مدیرعامل پتروشیمی تبریز تندیس طلائی و گواهینامۀ رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی را دریافت کرد.

براساس آیین نامۀ اعطای گواهینامۀ استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان ، عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت پتروشیمی تبریز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که به استناد مصوبه کمیتۀ فنی مستقر در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی شرکت پتروشیمی تبریز شایسته احراز دریافت تندیس طلایی استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان شده است.
امید است که با صیانت از این موفقیت کسب شده، در جلب بیش از پیش رضایت مصرف کنندگان موفقتر باشیم.