آرمان تبریز-که توجه گردشگران زیادی را به علت نزدیکی به روستای توریستی قرمزگل به خود جلب کرده است./ عکاس: محمد علی اصغرپور

آرمان تبریز-که توجه گردشگران زیادی را به علت نزدیکی به روستای توریستی قرمزگل به خود جلب کرده است./ عکاس: محمد علی اصغرپور