آرمان تبریز-دستگاه قضایی طی چند سال گذشته ،#سه واگذاری #دزدانه را به حاکمیت ملی ایران بر گرداند.

آرمان تبریز-دستگاه قضایی طی چند سال گذشته ،#سه واگذاری #دزدانه را به حاکمیت ملی ایران بر گرداند.

۱.کارخانه ماشین سازی تبریز بزرگترین مرکز صنعتی شمالغرب کشور ،مفت در یک کمینگاه به غارت رفته بود در گرو اعتراض کارگران کارخانه و پشتیبانی رسانه ای شبکه های اجتماعی و همت دستگاه قضایی بلاخره از دست سرمایه دار رانتی باز پس و به مردم هدیه شد.

۲. دشت مغان دومین پرونده ای بود که در گرو اعتراض یکپارچه اندیشه ها در اذربایجانات و شخصیت ها و مردم محلی و ….از چنگ سرمایه داران فرصت طلب خارج و به مردم ایران هدیه شد.

۳.شرکت هفت تپه ،بعد از چند سال در گیری و اعتراض شجاعانه کارگران هفت تپه، و حمایت مردم و رسانه ها و…
بالاخره غارت آن متوقف و به آغوش ملت بر گشت.

از بابت این ۳ پرونده که در روز روشن با همکاری دولت های وقت و همه چیز #خواران جیب مردم خالی شده بود از دستگاه #قضایی #تشکر می کنیم
اینک در هرکجا احساس می کنی در واگذاری ها زد و بندی روی داده ،حتما مستندات را به دستگاه قضایی ارسال کنیم
حضور مردم می تواند بزرگترین مدافع حقوق ملی باشد

تبریز/۱۸اردیبهشت
جلیل شمس