آرمان تبریز-یادواره شهدای سنگرسازان بی سنگر روز چهارم اردیبهشت ماه درمحل دانشگاه تبریزبرگزار می شود.

آرمان تبریز-یادواره شهدای سنگرسازان بی سنگر روز چهارم اردیبهشت ماه درمحل دانشگاه تبریزبرگزار می شود.