آرمان تبریز-یادداشت از دکترنسیم شهیر/ به اعتقاد کارشناسان؛ توسعه و پیشرفت هر جامعه ای مرهون موفقیّت های به دست آمده از ناحیه مدیریت می باشد.

آرمان تبریز-یادداشت از دکتر نسیم شهیر/ به اعتقاد کارشناسان؛ توسعه و پیشرفت هر جامعه ای مرهون موفقیّت های به دست آمده از ناحیه مدیریت می باشد.
در کتاب های دینی و نهج البلاغه نیز به ایم مهم اشاره است که در فرآیند مدیریت اسلامی یکی از مهم ترین نکات در خور تأمّل انتخاب شایسته ترین افراد برای مسؤولیت های سالم در جامعه اسلامی است تا از یک سو اشتباهات و انحرافات احتمالی به حداقل برسد و از سوی دیگر جامعه در مسیر رشد و شکوفایی قرار گیرد.

آینده نگری

«آینده نگری» و «دور اندیشی» یکی از شرایط مدیریت خردمندانه و منطقی است و مدیریت بدون پشوانه از این پتانسیل و عدم توجه به این نکته مهم نمی‌تواند زیر مجموعه  را به سر منزل مقصود برساند.

قبل از اقدام و عملیاتی شدن یک پروژه و فرآیند عمرانی به ویژه در مدیریت شهری باید شاخص های مثبت و تاثیر گذاری و همچنین نقاط ضععف و پیامدهای احتمالی آن پیش‌بینی شود.

آن عده از مدیرانی که  قبل از اقدام‌های عملی، با آینده‌نگری زوایای مختلف مسئله را بررسی کرده و امکانات و مقدمات لازم را پیش‌بینی می‌کنند، تصمیم‌های استوار تر و جامع تر می‌گیرند .

 میزان ریسک این نوع مدیران با حداقل مشکلات رودرو هست و موفقیت و اثر‌بخشی آن در جامعه بیشتر شامل حال شهروندان خود می باشد در غیر اینصورت اینها مدیر نیستند بلکه تحمیل شدگانی به عرصه مدیتی هستند که راه را از چاه کمتر تشخیص می دهند و در بزنگاه ها به سرنوشت مردم کمتر توجه دارند .

 بی تدبیر و ناکارآمدی مدیران

طبیعتاً، هر پدیده الهى یا طبیعى، آسمانى و یا زمینى با توجه به شرایط اقلیمى هر منطقه واکنش متفاوتى از خود نشان میدهد، پس هر بلاى طبیعى الزاماً یک عذاب الهى نیست!
و انزلنا من السماء و ماء بقدر
( و ما آب را به قدر معین نازل کردیم)
در قرآن به بارش باران با عدد و مقدار معین اشاره شده است و هوشمندى و توانمندى انسان است که نعمت یا نقمت بودن آن را مشخص میکند.
پس بهتر است با درک مطلق این مقوله که حوادث طبیعى معلول علل طبیعى هستند با پیشبینى برخى حوادث از آسیب هاى آن جلوگیرى کنیم.
از دیدگاه علمى سیل زمانى رخ میدهد که خاک و گیاهان نتوانند آب را جذب کنند، تخریب منابع طبیعى و قطع بى رویه درختان براى انجام سودجویى هاى برخى مسئولین و عملیات عمرانى و عدم توجه به طرح صیانت از باغات و پوشش گیاهى بزرگترین عامل وقوع این بلاى بشرى میباشد.
پس استغاثه به درگاه حق بعد از وقوع واقعه ذره اى از گناه سهل انگارى مدیران شهرى در ارائه تمهیدات و مدریت و کنترل بحران در زمان مواجهه با این پیامد را نمی کاهد.
اکنون زمان آن رسید است که مقصران چنین اتفاقات تلخ در حوزه شهری مورد نقد و رصد قرار گرفته و به دور از حاشیه سازی نقطه ضعف ها مورد تحلیل و از تجربیات گذشته برای رفع چنین نگرانی ها استفاده شود .
اتفاقات اخیرنشان داد که ، هر از گاهی نعمت  آسمانی با بی تدبیری مدیران ناکارآمددر زمین به بلا و عدم آساش و فرسایش زندگی مردم مبدل می گردد .