آرمان تبریز-سمفونی موگادشو کتابی هست که به قلم دکتر یونس قوام لاله منتشر شده است .

آرمان تبریز-سمفونی موگادشو کتابی هست که به قلم دکتر یونس قوام لاله منتشر شده است .
به گزارش خبرنگار ما ؛در این کتاب وی ﺧﺎﻃﺮات اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺤﻄﯽ زده ی ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ را به رشته تحریر در آورده است .
برای اطلاع بیشتر PDF این کتاب در لینک فوق برای مخاطبین عزیز قابل دسترسی می باشد .

کتاب موگادشو   -دکتر قوام لاله