آرمان تبریز-گزارش تصویری از ایستگاه صلواتی پایگاه شهید باهنر آذرشهر به مناسبت نیمه شعبان. عکس از: مهدی دهقانی

آرمان تبریز-گزارش تصویری از ایستگاه صلواتی پایگاه شهید باهنر آذرشهر به مناسبت نیمه شعبان. عکس از: مهدی دهقانی