آرمان تبریز-گزارش تصویری از برگزاری اولین شورای اداری بخش گوگان در سال ۹۸ به میزبانی شهرداری تیمورلو که با حضور امام جمعه محترم بخش گوگان، بخشدار و روسای ادارات بخش گوگان، شهردار و اعضای شورای شهر تیمورلو برگزار شد / عکس از: مهدی دهقانی

آرمان تبریز-گزارش تصویری از برگزاری اولین شورای اداری بخش گوگان در سال ۹۸ به میزبانی شهرداری تیمورلو که با حضور امام جمعه محترم بخش گوگان، بخشدار و روسای ادارات بخش گوگان، شهردار و اعضای شورای شهر تیمورلو برگزار شد / عکس از: مهدی دهقانی