آرمان تبریز-تصفیه خانه فاضلاب تبریز موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس آخرین ویرایش استاندارد های (ISO 9001:2015،ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018) گردید .

آرمان تبریز-تصفیه خانه فاضلاب تبریز موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس آخرین ویرایش استاندارد های (ISO 9001:2015،ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018) گردید .
به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ طی ممیزی نهایی از طرف شرکت آرین توف پاسارگاد تصفیه خانه فاضلاب تبریز موفق به اخذ گواهینامه استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه ویرایش جدید در بخش‌های مختلف پس از احراز شایستگی لازم، به‌واسطه رعایت الزامات برای سه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 برای یک دوره یک ساله شد.پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه  IMS در تصفیه خانه فاضلاب تبریز در راستای اجرای تعهدات، خط مشی و چشم انداز سازمانی می باشد و بهبود ارائه خدمات به عنوان اصل اول مشتری مداری، حفاظت از محیط زیست به عنوان مسئولیت اجتماعی سازمانی و صیانت از نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمان، از جمله اهداف مدنظر این طرح بوده است.
لازم به ذکر است : استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و اجرای الزامات استاندارد گامی در جهت بهینه سازی فرآیندهای کاری، پیشگیری از موارد عدم انطباق و اصلاح احتمالی آنها، افزایش ایمنی و در نهایت رضایت مشتری می باشد.