آرمان تبریز-خانه ملت ،اولیای محترم وزیر آموزش و پرورش با سلام و احترام پیرو دستور وزیر آموزش و پرورش،مبنی بر صدور کارنامه به پرسنل ومعلمان کشور ،معلمان نیز عملکرد وزیر محترم خودرا ارزیابی نموده اند .

آرمان تبریز-خانه ملت ،اولیای محترم وزیر آموزش و پرورش

با سلام و احترام

پیرو دستور وزیر آموزش و پرورش،مبنی بر صدور کارنامه به پرسنل ومعلمان کشور ،معلمان نیز عملکرد وزیر محترم خودرا ارزیابی نموده اند .
پیرو گزارشات نشریات تخصصی فرهنگیان ایران وزیر محترم حاج میرزایی متاسفانه در این ارزیابی تمام مواد تجدید و مردود می باشند.

جهت حفظ شئونات مدارس ایران ادامه خدمت ایشان در وزارت آموزش و پرورش منوط به حضور اولیای ایشان در محل خدمت می باشد.

از شما نمایندگان محترم خانه ملت که اولیای وزیر آموزش و پرورش،می باشید دعوت می شود جهت بررسی علل ضعف و عدم همکاری نامبرده با آموزش و پرورش،ایشان را به خانه ملت احضار و کارنامه مردودی نامبرده را بررسی نمایید.

تبریز/۳۰بهمن

معلم ایرانی
جلیل شمس