آرمان تبریز-مهندس نصرا...پور معاون فنی و عمرانی منطقه یک از اجرای پل فلزی بر روی جوبهای مسیر خیابان عباسی و ولیعصر خبر داد.

آرمان تبریز-مهندس نصرا…پور معاون فنی و عمرانی منطقه یک از اجرای پل فلزی بر روی جوبهای مسیر خیابان عباسی و ولیعصر خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛مهندس نصرا… پور بیان داشت: جهت ساماندهی وضعیت جوبها و جلوگیری از مخاطرات عبور و مرور شهروندان در مسیرهای پیاده رو ، بویژه در مسیر خط کشی شده ترافیکی ، اصلاح جداول در خیابان عباسی و ولیعصر انجام و تمامی پلهای موجود که مستهلک شده بودند اصلاح و پلهای فلزی تعبیه گشت.
وی گفت: این امر باعث خواهد شد تا مشکلات قبلی که شهروندان نیز اعلام می داشتند رفع شده و تردد با امنیت انجام پذیرد و همچنین از تجمع آب در رودها جلوگیری خواهد کرد چرا که در برخی از مسیرها بلوک های بتنی عریض نصب شده بود که روان آبها را تجمیع و مشکلاتی را بوجود می‌آورد که با اقدامات انجام یافته مسائل کاملا حل خواهد شد.