آرمان تبریز-یادداشت/ درود به هرکی معلم است فرزانگان از اینکه حقوق در آ پ ،کم است همکاران با تجربه شما سالهاست برای آن تلاش، و متحمل هزینه ها که نشده اند.

آرمان تبریز-یادداشت/ درود به هرکی معلم است

فرزانگان از اینکه حقوق در آ پ ،کم است همکاران با تجربه شما سالهاست برای آن تلاش، و متحمل هزینه ها که نشده اند.
خون دل خوردیم تا به انسجام در سطح فرهنگیان شاغل و بازنشسته رسیدیم که نباید باعث شکاف در انسجام فشابا شود .
از اینکه ارزش مدارک معلم با دیگران همسان باشد شکی نیست و حمایت می کنیم.

اما رتبه بندی را غلط تعبیر نکنید رتبه بندی برای ارتقای کیفیت کارکرد معلم است نه فقط، مزایای مالی ناشی از آن  از این پیر معلم بشنوید که افزایش حقوق بر اساس، تجربه مدرک و دیگر ارزش های شغلی ایجاد شده ،و فله ای نیست که شما تداعی می کنید .
پلکانی معکوس میراث تفکر احمقانه برای شکاف در صفوف فرهنگیان بوده که زمانی دولت به جای پرداختن حقوق معلم مطالبات را از جیب پرسنل تسویه نمود.
من پیر معلم ایرانی ضمن حمایت از همسان سازی حقوق و مدرک معلم با دیگر نهادها ،هرگونه انحراف شعار در تقبیح رتبه بندی و ترویج روش پلکان معکوس را محکوم نموده و از معلم انتظار مطالبات منطقی، عقلایی و مستند و …. می رود.

تبریز/۲۹دی

جلیل شمس