آرمان تبریز-با حضور شهردار تبریز، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز در شورای معاونان بررسی شد.

آرمان تبریز-با حضور شهردار تبریز، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز در شورای معاونان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مادر تبریز؛ در این جلسه مبلغ پیشنهادی برای تعیین بودجه سال آینده با ردیف پروژه های شاخص عمرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز پس از برگزاری جلسات متعدد برای هماهنگی در شورای معاونان با حضور شهرداران مناطق ۱۰ گانه تدوین شده است و در حال حاضر در مراحل پایانی تدوین است تا پس تایید نهایی، برای تصویب و اجرا در سال آینده تقدیم شورای اسلامی شهر شود.