آرمان تبریز-عکس از علی اسکندری / 10 دی ماه 99ساعت 11/30 پل نصف راه تبریز

آرمان تبریز-عکس از علی اسکندری / ۱۰ دی ماه۹۹ ساعت ۱۱/۳۰ پل نصف راه تبریز