آرمان تبریز-محمدصفریان مقدم ؛امروزه مفهوم آموزش از معنی سنتی آن فراتر رفته و با توجه به نیازمندی های حال و آینده باز تعریف شده است.

آرمان تبریز-محمدصفریان مقدم ؛امروزه مفهوم آموزش از معنی سنتی آن فراتر رفته و با توجه به نیازمندی های حال و آینده باز تعریف شده است.
به گزارش خبرنگار ما ؛آموزش شکلی گسترده یافته است.از قید و بند مدرسه و دانشگاه رها شده و با زندگی روزمره در هم آمیخته است.بدین شکل که تبدیل به سیستمی شده است که هر لحظه آن به منزله یاددهی – یادگیری می باشد.

در یک سیستم با آنکه پیشرفت مرحله به مرحله انجام می گیرد لکن؛ تمام عناصر آن در یک راستا قرار گرفته و در یک جهت حرکت می کند.در این زنجیر برای حرکت نیاز به انرژی مرکزی می باشد که همان مدیریت آگاه،هدفمند،برنامه ریز و پیگیر می باشد.

در جایی که موضوع فعالیت تربیت انسان است به لحاظ پیچیدگی ها ، تفاوت ها و نیازهای فردی مدیریت توانمندی های ویژه و ماهرانه ای را می طلبد تا  فراگیران پرورش یافته را به سر منزل مقصود برساند.تنها مدیرانی در این زمینه موفق خواهند بود که بر لطافت های رشد و نمو انسان ها اشراف کافی و وافی داشته باشند.
حال وضعیت و حرکت قطار آموزش  در ابعاد هم مسیر را در دوره مدیریت فعلی آموزش و پرورش بستان آباد “ استاد احمد امیرهوشنگی”به اجمال بررسی می کنیم.آگاهی و هدفمندیمجموعه مدیریتی اداره با آگاهی از اهداف آموزشی – تربیتی چنان برنامه ریزی و عمل می نماید که دانش آموزان را در  تمامی ابعاد رشد دهد و شهروندانی سازگار با محیط پیرامونی تربیت نماید. در راستای همین آگاهی مجموعه هدفمند،  مرحله به مرحله برای رسیدن به اهداف تعریف شده بطور منظم و بی وقفه در حرکت است.

وضعیت تحصیلی پرورش مدار  دانش آموزان و مدارس در یک قالب شفاف گویای این امر است.  برنامه ریزی و هماهنگیبرنامه ریزی ها به دور از هیاهو و ریخت و پاش های بی مورد برای حرکت عملی مرحله به مرحله انجام یافته و هر  مرحله پلی به سوی مرحله بعدی و مقدمه ای برای ابعاد و عرصه های دیگر می باشد. هماهنگی عوامل در هر سیستمی  از ارکان حرکت است.

حرکت روی ریل برنامه ریزی پیوسته بسوی پیشرفت و مقصد در حرکت است.  پیگیری و نیاز سنجیاهداف و برنامه ها را بدون وقفه و منظم رصد و پایش کردن لازمه حرکت صحیح است. در این مجموعه با تلاشی مستمر نتایج و عملکردها پایش شده و هر جا نیاز به ترمیم یا اصلاح باشد با مدیریت هنرمندانه بازآرایی و بازسازی می شود. مؤید این امر نتایج ملموس و عملی در پیشرفت های تعریف شده اداره می باشد که فضای امید و نشاط را برای محیط  اداری و آموزشگاهی به ارمغان آورده است. استفاده از منابع و مدیریت مشارکتیاستفاده بهینه از منابع موجود از اصول پذیرفته شده در یک سیستم می باشد که این اصل با ظرافت و دقت تمام در مجموعه  آموزش و پرورش بستان آباد عملی می شود.

مدیریت مجموعه همه عوامل و نیروی انسانی خود را سهیم در انجام امور  کرده است. به این ترتیب همه نیروها خود را متعهد می دانند تا در پیشرفت مجموعه مؤثر واقع شوند. محیط تعامل گرا و ارزش نهادن به معلماز ویژگی های این مجموعه ایجاد محیطی همسو نگر و تعاملی بین نیروهای مدیریتی و کارشناسی از یک طرف و نیروهای  آموزشی منطقه از سوی دیگر با شفافیت تمام است. مدیریت فعلی مجموعه نیروهای خود را بزرگترین و بهترین سرمایه  های خویش می داند.

شأن والای انسانی و جایگاه رفیع معلمی را ارج می نهد. معلمان را بعنوان منادیان آسمان تعلیم و  تربیت تکریم و احترام می کند. روش های نوین تربیتی – آموزشی در مجموعه حاضر اهداف تربیتی و آموزشی بصورت صحیح کنار هم قرار گرفته اند. امر یاددهی – یادگیری با اتکا بر  تربیت اسلامی، هویت ملی و بومی مبتنی بر شیوه های نوین صورت می گیرد.

اتخاذ این راهبرد موجب تأثیر گذاری بهتر  و نشاط بیشتر در بین معلمان و دانش آموزان شده است و هر سال شاهد کسب موفقیت ها در زمینه های مختلف هستیم. دستاوردهای مثبت ، مفید و حرکت رو به جلوی مجموعه حاصل دیدگاه و تفکرات مدیریت حاضر و تلاش های صادقانه  سرمایه های انسانی حاضر در منطقه می باشد که نتایج آن روشن و مشهود می باشد.  راقم سطور علیرغم تلاش خود تنها بخشی از توانمندی و ظرفیت های مدیریت منطقه و مجموعه آن را با زبا الکن و قلم  قاصر خود توانست به رشته  تحریر بیاورد. ایمان کامل دارم که شرایط ایده آل وجود خارجی ندارد و با تلاش مشکلات و  کاستی ها رفع می شوند.