آرمان تبریز-زندانیان یک زندان در کره شمالی مجبور به خوردن آب خاکستر مرده شدند.

آرمان تبریز-زندانیان یک زندان در کره شمالی مجبور به خوردن آب خاکستر مرده شدند.

 زندانیان بازمانده در کره شمالی پرده از جنایات وحشتناک مسئولین زندان برداشتند.

آن ها به گزارشگر گروه حقوق مدنی گفتند که مجبور بودند آب حاوی خاکستر مرده را بخورند و وادار به سوازندن بقایای سایر زندانیان می‌شدند.

آن ها در مدت حبس در زندان پس از سوزاندن بقایای سایر زندانی ها خاکسترشان را در رودخانه کثیفی ریخته و زندانیان مجبور به خوردن از آن رود می شدند و باید لباس های خود را نیز در این رود می شستند.

این زندانیان در ادامه صحبت هایشان مدعی شدند که جرمشان برای حبس داشتن انجیل و یا تماشای سریال خارجی بوده که به چنین زندانی فرستاده می‌ شدند.