آرمان تبریز-گزارش تصویری از علی حیدری/  جاده سرسبز و زیبای میانه تبریزاز نگاه دوربین یک خبرنگار در روز دوازدهم فروردین ۹۸

آرمان تبریز-گزارش تصویری از علی حیدری/  جاده سرسبز و زیبای میانه تبریزاز نگاه دوربین یک خبرنگار در روز دوازدهم فروردین ۹۸