آرمان تبریز- گزارش تصویری بازدیدمهندس مکائیلی بخشدارمرکزی شهرستان ورزقان ازرودخانه‌ها ودهانه‌ پل‌ها درروستاهای تخمدل، صومعه‌دل، کاسین ودیزج ملک

آرمان تبریز- گزارش تصویری بازدید مهندس مکائیلی بخشدارمرکزی شهرستان ورزقان ازرودخانه‌ها ودهانه‌ پل‌ها درروستاهای تخمدل، صومعه‌دل، کاسین ودیزج ملک