آرمان تبریز-گزارش تصویری از بازدید مهندس فتحی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان از نهالستان قیزیل گول قاضی جهان در شهرستان آذرشهر - عکس از مهدی دهقانی

آرمان تبریز-گزارش تصویری از بازدید مهندس فتحی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان از نهالستان قیزیل گول قاضی جهان در شهرستان آذرشهر – عکس از مهدی دهقانی