آرمان تبریز- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: شناسایی و طبقه بندی مراکز مهم تاسیساتی و پایش تهدیدات در حوزه بیماریهای مشترک دام و انسان، رسالت اصلی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی است.

آرمان تبریز- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: شناسایی و طبقه بندی مراکز مهم تاسیساتی و پایش تهدیدات در حوزه بیماریهای مشترک دام و انسان، رسالت اصلی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار ما؛ مهندس سیدعلی مختاری در جلسه کارگروه پدافندغیرعامل با بیان اینکه شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی مراکز مهم تاسیسات در حوزه جهادکشاورزی و کنترل و پایش تهدیدات در حوزه بیماریهای مشترک دام و انسان در سطح استان آذربایجان شرقی که یکی از استانهای مرزی کشور بشمار می آید از اهمیت خاصی برخوردار است گفت:  پدافند غیرعامل متعلق به زمان خاصی نیست بلکه از قدیم الایام به روش های مختلفـی مـورد اسـتفاده بـشر بـوده است.

مهندس مختاری، اظهار نمود: باتوجه به اینکه درکشور ما ، تامین امنیت غذایی جزو وظایف جهادکـشاورزی مـی باشـد سلـسله اقـداماتی کـه مجموعه های مختلف کشاورزی در جهت پیشگیری از ایجاد مشکلات در خصوص خدشه بـه امنیـت غـذایی و جلوگیری از ایجاد بحران در این بخش انجام می دهند نیز نوعی پدافند غیرعامل محسوب می گردد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان، گفت: با اجرای پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی می توان قدرت اثر تهدیدات را کاهش و آستانه آسیب پذیری بخش کشاورزی را افزایش داد به این ترتیب می توان میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از تهدیدات را به حداقل ممکن کاهش داد، حـال خواه این تهدیدات مستقیم و عمدی باشد یا غیرمستقیم، غیرعمدی و یا بصورت زیست محیطی رخ داده باشد.

وی با اشاره به این موضوع که موارد مورد توجه و مباحث پدافند غیرعامل در حوزه کشاورزی باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند، ادامه داد: نظارت فنی بر مزارع به منظور مبارزه با آفات و بیماری های محـصولات کـشاورزی و مبـارزه بـا علـفهای هرز مزارع و باغ ها، بهبود راندمان آبیاری و جلوگیری از هدرفت آب ها در بخش کشاورزی از طریق تـرویج روش هـای آبیاری مکانیزه، توسعه طرح های آبیاری تحت فشار، و ترویج کشت زیرپلاسیتک صیفی جات، بهبود روشهای تغذیه و استفاده از کودهای آلی و میکرو به جای کودشیمیایی، توسعه ی کشاورزی حفاظتی، توسعه ی کشت نشایی، توسعه کشت محصولات علوفه ای، توسعه گلخانه ها و واحدهای تولید قارچ خوراکی و توسعه مدیریت تلفیقی آفات و تولید محصول سالم از جمله اقدامات فنی و پیشگیرانه پدافند غیرعامل در حوزه کشاورزی است.

مهندس مختاری با اشاره به شیوع بیماری کرونا در برخی از استانهای کشور، تاکید کرد: رعایت موارد بهداشتی در هنگام ورود و خروج و ثبت اثر انگشت، هنگام استفاده از آسانسور و جلوگیری از دست دادن و روبوسی و سایر موارد جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در اماکن عمومی ضروری است.