آرمان تبریز -گزارش تصویری در یک روز برفی ازشهر گوگان _ائل میدانی : عکس از وهاب امان اللّه زاده

آرمان تبریز -گزارش تصویری در یک روز برفی ازشهر گوگان _ائل میدانی : عکس از وهاب امان اللّه زاده