آرمان تبریز- محمدرضا ایازی؛تابلویی درداخل محوطه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی با این عنوان """محل توقف خودروهای جانبازان""" نصب گردیده است که نشان از توجه مدیریت آن مجموعه به شأن و منزلت معنوی یادگاران دفاع مقدس می باشد .

آرمان تبریز- محمدرضا ایازی؛ تابلویی در داخل محوطه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی با این عنوان “””محل توقف خودروهای جانبازان””” نصب گردیده است که نشان از توجه مدیریت آن مجموعه به شأن و منزلت معنوی یادگاران دفاع مقدس می باشد .

به عنوان یک رزمنده کوچک،جانبازدوران دفاع مقدس، جا مانده از قافله شهدا و با اعتقاد به حدیث «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» مراتب سپاس و قدردانی خود را از متولیان این مهم اعلام می دارم .

کاش سایر مدیران استانی هم حداقل از این روش تکریم به یادگاران واقعی دفاع مقدس الگو برداری نمایند و علی الخصوص در محیط شهرداری تبریز که بیشترین ارباب رجوع را دارد؛ اما جای این تابلوها همچنان خالی هست !