آرمان تبریز-آسفالت ریزی اساسی (لایه رویه) ۲ لاین از ۶ لاین مسیرگشایی خیابان ۵۵ متری امتداد سه راهی ارتش، با ۴۸۰ تن آسفالت به پایان رسید و آسفالت ریزی بقیه سطح این خیابان ادامه دارد.

آرمان تبریز-آسفالت ریزی اساسی (لایه رویه) ۲ لاین از ۶ لاین مسیرگشایی خیابان ۵۵ متری امتداد سه راهی ارتش، با ۴۸۰ تن آسفالت به پایان رسید و آسفالت ریزی بقیه سطح این خیابان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، آسفالت ریزی اساسی (لایه رویه) در مسیرگشایی خیابان ۵۵ متری امتداد سه راهی ارتش به میدان شهید ناصر مقدم در کمربندی میانی، توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز و سازمان عمران شروع شده است.

آسفالت ریزی اساسی در این مسیر بعد از انجام عملیات آسفالت ریزی لایه زیرین از دیروز آغاز شده است.

در این عملیات ۲ لاین از ۳ لاین ضلع شرقی این خیابان با ۴۸۰ تن آسفالت یعنی یک سوم کل حجم خیابان طی دیروز آسفالت ریزی اساسی شد و آسفالت ریزی اساسی در ۴ لاین مابقی مسیر یعنی دو سوم خیابان نیز طی امروز انجام می شود.

کل عرض ۳۵ متری سواره رو خیابان ۵۵ متری امتداد سه راهی ارتش به میدان شهید ناصر مقدم در کمربندی میانی، با ۱۵۰۰ تن آسفالت آسفالت ریزی اساسی خواهد شد.