آرمان تبریز-در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز دو بخش از احکام توسعه پنج‌ساله شهرداری پس ارزیابی و اعمال نظرات کارشناسی به تصویب اعضا رسید.

آرمان تبریز-در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز دو بخش از احکام توسعه پنج‌ساله شهرداری پس ارزیابی و اعمال نظرات کارشناسی به تصویب اعضا رسید.

به گزارش خبرنگار ما؛ اعضای شورای شهر تبریز امروز در یکصد و پنجاه و سومین جلسه شورای شهر تبریز بخش های “ایمنی و مدیریت بحران” و “حمل و نقل و ترافیک” را پس از بحث و بررسی های کارشناسانه به تصویب رساندند.

احکام به تصویب رسیده در جلسه این هفته شورای شهر ماده های ۲۱ تا ۵۳ بوده و نیز قسمت هایی از بخش سوم که مربوط به احکام ساختاری – اداری است مورد بررسی و ارزیابی گرفت که تصمیم گیری در خصوص تصویب یا رد آن به جلسه آتی شورای شهر موکول شد.

احکام برنامه ۵ ساله راهبردی – عملیاتی شهرداری تبریز در ۱۱ بخش و ۱۴۴ ماده پس از اعمال نظر کارشناسان مختلف تهیه و تدوین شده که در صورت تصویب آن در شورای شهر، شهرداری تبریز با چشم انداز ۱۲ ساله برای مدت ۵ سال نسبت به انجام تکالیف تعیین شده ملزم می شود.

سایر بخش های احکام برنامه ۵ ساله راهبردی – عملیاتی شهرداری تبریز در جلسات آتی شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.