آرمان تبریزاولین دستگاه آنژیوگرافی Biplane شمال غرب کشور در بیمارستان امام رضا(ع) تبریزراه اندازی و اولین بیمار آن پذیرش شد.

آرمان تبریزاولین دستگاه آنژیوگرافی Biplane شمال غرب کشور در بیمارستان امام رضا(ع) تبریزراه اندازی و اولین بیمار آن پذیرش شد.
به گزارش آرمان تبریز ،محمد علیزاده رئیس مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز در این خصوص اظهار داشت: دستگاه آنژیوگرافی مستقر در این مرکز برای اولین بار در نوع خود (BIPLANE) در شمال غرب کشور نصب و راه اندازی شده و به غیر از عروق قلبی تمامی اینترونشنهای عروق محیطی و عروق مغزی را می توان با این دستگاه انجام داد.
علیزاده افزود: با توجه به نیازی که به راه اندازی این دستگاه در تبریز دیده می شد با صلاح دید و هماهنگی های لازم و پیگیری هایی که توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این باره به عمل آمد این دستگاه از یکی از کشور اروپایی خریداری و راه اندازی شد.
رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز ادامه داد: این دستگاه با هزینه ای بالغ بر ۹ میلیارد تومان خریداری ،نصب و راه اندازی شده است که امیدواریم بخشی از مشکلات بیماران مراجعه کننده را رفع نماید.
وی با اشاره به پذیرش اولین بیمار و آنژیو گرافی موفقیت آمیز اضافه کرد: در حال حاضر پذیرش بیماران به صورت دو نوبت صبح و عصر انجام گرفته و امیدواریم بتوانیم بر تعداد بیماران پذیرش شده بی افزاییم.