آرمان تبریز-سردار عبدی فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی به همراه جمعی از روسای این فرماندهی و با حضور مهندس نسیانی شهردار منطقه 9 تبریز از مرکز همایش های بین المللی شهرداری تبریز بازدید کردند.

آرمان تبریز-سردار عبدی فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی به همراه جمعی از روسای این فرماندهی و با حضور مهندس نسیانی شهردار منطقه ۹ تبریز از مرکز همایش های بین المللی شهرداری تبریز بازدید کردند.