آرمان تبریز-مدیر کل بهزیستی آذربایجانشرقی و هیئت همراه باحضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا وپایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند.

آرمان تبریز-مدیر کل بهزیستی آذربایجانشرقی و هیئت همراه باحضور در دهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا وپایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند.
محسن ارشد زاده در این بازید عنوان کرد: برگزاری یک چنین نمایشگاه  در هم افزایی از شناخت و سواد رسانه ای مردم و مخاطبان و  در انتقال تجربیات آحاد جامعه نسبت به  رسانه  بییشتر مورد ارزیابی قرار می گیرد .
وی تصریح کرد: این اتفاقات فرهنگی باعث می شود، نحوه استفاده و ارزیابی هر رسانه از این رویداد بر اساس مشاهدات چهره به چهره مردم از رسانه رخ دهد.