آرمان تبریز-رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: اجرای طرح ها و پروژه هایی که درخواست شهروندان است می تواند به ارتقای رضایتمندی شهروندان منجر شود.

آرمان تبریز-رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: اجرای طرح ها و پروژه هایی که درخواست شهروندان است می تواند به ارتقای رضایتمندی شهروندان منجر شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه هماهنگی اجرای طرح کمربند سبز با بیان اینکه مدیران شهرداری از توانمندی بالایی برخوردار هستند، گفت: اجرای پروژه های زیربنایی و مورد نیاز شهروندان می تواند به بازگشت اعتماد شهروندان به مدیریت شهری موثر باشد.

او اجرا و تکمیل سریع دو پروژه کمربند سبز و مقبره الشعرا را ضروری دانست و اظهار داشت: اجرای پروژه های زیربنایی که دارای مطالعات دقیق و جامع است باید به گونه ای باشد که برای شهروندان قابل لمس باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: اگر برخی از پروژه ها مانند کمربند سبز به صورت جهادی در شش ماه اجرا شود در رضایتمندی شهروندان نقش مهمی خواهد داشت.